YKSILÖ, VALTIO JA SEN ROOLI

SIVISTYNYT JA VASTUULLINEN YKSILÖ VÄLITTÄÄ TIETOA JA TAITOA ETEENPÄIN JA RAKENTAA SILTOJA


SIVISTYS ON TAITO käyttää tietoa. Se on taitoa ajatella, taitoa soveltaa ja taitoa luoda uutta. Sydämen sivistystä tarvitaan, jotta kykenemme asettumaan toisen ihmisen asemaan, toimimaan moraalisesti ja arvostamaan erilaisuutta. Sivistyksen tehtävä on yhdistää ihmisiä ja ihmisryhmiä, ei erottaa niitä toisistaan. Se rakentaa siltoja yksilöiden, sukupolvien, kansakuntien ja kulttuureiden välille ja auttaa työskentelemään yhdessä kaikkia koskevien haasteiden voittamiseksi.


KOHTAAMINEN on inhimillisin ja paras tapa käsitellä sekä yhteiskunnallisia että yksityisiä asioita ja siinä armeliaisuusperiaate pääsee loistoonsa. Armeliaisuusperiaate on argumentointiin liittyvä periaate, jossa ihmisen sanoma tai väittämä katsotaan toisen parhaaksi. Siinä vältetään tahallaan tai tahaton väärinymmärtäminen. Hyvässä uskossa kohtaaminen tarjoaa inhimillisimmän ja parhaimman lopputuloksen.


ASIALLINEN JA RAKENTAVA KESKUSTELU on ollut minulle aina tekemisen keskiössä. Miten me kohtaamme toinen toisemme? Kuinka me keskustelemme toisillemme - pyrimmekö kuulemaan ja kuuntelemaan - silloinkin, kun olemme vähiten samaa mieltä.


Yhdysvaltain sisäpoliittinen tilanne on osoittanut, että keskustelukulttuurin heikentymisestä seuraa yhteiskunnan polarisoituminen. Huoli on otettava vakavasti. Maltillisuudelle, pragmaattisuudelle, ratkaisukeskeisyydelle ja yhteistyölle on tilausta. Sen toteutumisesta olemme jokainen vastuussa.


IHMISYYTEEN KUULUU oman rajallisuuden hyväksyminen ja armollisuus sekä itseä että toisia kohtaan. Sivistyksen monet ulottuvuudet kasvattavat paitsi kykyä ajatella ja toimia yhdessä muiden ihmisten kanssa, myös tervettä itseluottamusta ja uskoa siihen, että isotkin ongelmat ovat ratkaistavissa. Tämä on myös kokoomuslaisen sivistyspolitiikan tavoite. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan kykyä tunnistaa mahdollisuudet muuttua itse, luoda uutta ja uudistaa vanhaa. Vastuu lapsista ja nuorista merkitsee tehtävää kasvattaa heistä vastuullisia ja empaattisia ihmisiä, jotka etsivät aina muutosta kohti parempaa ja uskovat tulevaisuuteen.


ISÄNMAALLISUUS JA LUOTTAMUS OVAT MYÖNTEINEN JA TARPEELLINEN VOIMA


DEMOKRATIA on tapa olla sivistyneesti eri mieltä. Sen avulla voidaan sovittaa väkivallattomasti yhteen erilaiset arvomaailmat ja näkemykset. Demokratia on sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin ja niiden johdonmukaiseen soveltamiseen silloinkin, kun se on oman edun kannalta epäsuotuisaa. Demokratia ei kuitenkaan voi olla enemmistön rajatonta määräysvaltaa vähemmistöjä kohtaan.


Oma kulttuuri ja kulttuuriperintö liittävät meidät osaksi sukupolvien ketjua. Ne kertovat, mistä tulemme ja keitä olemme - mutta ne eivät yksin ratkaise, mitä meistä voi tai saa tulla. Menneiden sukupolvien työtä ja saavutuksia on osattava arvostaa, sillä nykypäivän hyvinvointimme ja turvallisuutemme perustuu kovalle työlle.


VALTIO ja sitä ohjaava poliittinen päätöksenteko toimivat ihmisten luottamuksen varassa. Luottamus yhteiskuntaa kohtaan perustuu siihen, että tarpeen vaatiessa saa oikeutta, tulee kuulluksi ja tasapuolisesti kohdelluksi. Jokaista on taustastaan riippumatta kohdeltava yhteiskunnassa yhtä arvokkaana.


SUOMALAISUUS on luonteeltaan avointa ja mukaan ottavaa. Isänmaallisuus, joka ilmenee kiintymyksenä kotimaahan, on myönteinen voima. Se vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta. Suomi pysyy rauhallisena, turvallisena ja vakaana yhteiskuntana, jossa jokainen täällä asuva haluaa omalla panoksellaan rakentaa sitä kotimaanaan. Kaiken perustana on luja oikeusvaltio ja ihmisten luottamusta nauttiva puolueeton järjestysvalta. Niiden pohjalta rakentuvat hyvä elämä, hyvä Suomi ja hyvä maailma.LÄNSIMAINEN YHTEISKUNTAMALLI TARJOAA VAPAUKSIA, IHMISOIKEUKSIA JA HYVÄN ELÄMÄN EDELLYTYKSET


IHIMINEN toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja pyrkii sovittamaan omat tavoitteensa yhteen toisten ihmisten tavoitteiden kanssa. Tämän toteuttamiseen länsimainen yhteiskuntamalli tarjoaa parhaat historian saatossa kehittyneet puitteet. Niistä tärkeimmät ovat oikeusvaltio, demokratia ja markkinatalous sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Kokoomus on aatteessaan ja kaikessa politiikassaan sitoutunut länsimaisten arvojen ylläpitoon ja edistämiseen.


Poliittisen järjestelmän on poistettava esteitä ihmisten omakohtaiselta toimeliaisuudelta ja itsensä toteuttamiselta. Jokaisella tulee olla perhetaustastaan tai asuinpaikastaan riippumatta mahdollisuus oppia, kouluttautua, rakentaa oma polkunsa ja löytää vahvuutensa. Kenenkään tausta ei saa määrätä, mitä hänestä voi tulla. Mahdollisuuksien tasa-arvoa on, että Suomessa jokainen voi toteuttaa itseään, pärjätä, edetä elämässä ja tavoitella onnellisuutta.


TURVALLISUUDEN TAKAAMINEN kuuluu vakaan ja luotettavan julkisen vallan tärkeimpiin tehtäviin. Sen on suojattava yksilöä pahanteon ja mielivallan sekä rasismin, seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan tai muun syrjinnän kohteeksi joutumiselta.


VAPAUTEEN KUULUU EROTTAMATTOMANA OSANA VASTUU. Se tarkoittaa, että kun ihminen toteuttaa vapauttaan, hän ottaa vastatakseen samalla valintojensa seuraukset, sekä kielteiset että myönteiset. Hyvä ja reilu yhteiskunta kannustaa vastuulliseen toimintaan ja palkitsee siitä.